Ideeen hoe verder met digitaliseren?

Ik heb net zelf die verhalen van Cornell gelezen: er zitten anknopingspunten in, maar ook grote verschillen. Om te beginnen met de verschillen:

 • Cornell richt zich op materiaal voor 1950, terwijl ik juist na die periode ben gaan kijken. Ik begrijp dat men daar voor ouder materiaal heeft gekozen om een aantal redenen: a. er zijn een aantal projecten geweest met name voor microficheren, en preservatie is bij Cornell een belangrijk motief. En volgens mij hebben Amerikan ook iets met historisch materiaal.
 • Copyright redenen: Dat punt speelt bij ons mogelijk minder sterk omdat Wageningwen UR in veel gevallen erfgenaam is van zijn voorlopers.
 • Er blijkt ook vweel gewerkt te zijn met citatie gegevens (project Wallace Olsen, dat uiteindelijk heeft gerleid tot TEEAL, http://www.teeal.org/) Binnen Hearth wordt daar niet mee gewerkt; Er wordt opgemerkt dat opdit vakgebied veel praktisch literurr bestaat die weinig geciteerd wordt. Ik vermoed dat dat bij ons ook geld voor wat DLO heeft gepubliceerd.

Er zijn wel een paar aanknopingspunten:

 • Er wordt gewerkt met een vakgebiedsindeling; dat zullen wij ok moeten doen (zie beneden)
 • men werkt met een netwerk van oudere deskundigen inclusief oude bibliothecarissen.

Op grond hiervan heb ik een aantal vragen:

 • Wat vinden weij van materiaal van voor 1950?
 • Is de indeling in science groups voldoende fijnmazig?
 • Wie kent er krasse knarren?

Graag jullie commentaar

Hugo

Advertenties

Collectievormingsbeslissing voor digitaliseren bij Cornell

Ik kreeg laatst Mary Ochs (blbliothecaris) en Jaron porciello van Mann Library, Cornel langs, die hier bij Prota op bezoek waren. We hadden het ook heel; even over hun digitaliseringsprojecten en de collectievormingsbeslissing die daarbij hoort. Mary zou wat dingen opsturen, hieronder haar bericht

“For background on our collection development process for digitization, please see http://hearth.library.cornell.edu/h/hearth/about_HEARTH.html. This describes the process of choosing material for our home economics historical digital archive. We used a similar process for the agriculture material in the Core Historical Literature of Agriculture http://chla.library.cornell.edu. Also, here is an article by Joy Paulson, our preservation librarian that discusses the selection model we used http://cip.cornell.edu/DPubS?service=UI&version=1.0&verb=Display&handle=cul.pub/1238609301 . I have copied Joy on this email, so feel free to contact her if you have questions.”

Mary merkte nog op dat je je kan afvragen of je het zo uitgebreid moet doen als zij het hebben gedaan.

Hugo

Een dansje met de Google Books API

In het informatiespecialisten overleg kwam vandaag het voorstel langs om voor de Social Sciences leerstoelgroepen de inhoudsopgaven van boeken op hun vakgebied te scannen. Dit onderwerp valt onder het kopje digitaliseren maar raakt ook aan het verrijken van de catalogus en heeft daarnaast ook een politiek teintje omdat we de pijn moeten verzachten voor het stapsgewijs afschaffen van de Leeuwenborch bibliotheek.

Iets meer dan een jaar geleden vierden we in invoering van de Google Books API. De GB API liet in de meeste gevallen in elk geval algemene boek informatie zien -met de inhoudsopgave-, soms had je zelf een partiële view waarbij je een aantal pagina’s mocht inkijken en in enkele gevallen mocht je zelfs het werk volledig inzien. Dit betreft meestal alleen zeer oude uitgaven.

Ondertussen zijn de mogelijkheden die de Google Books API in de catalogus biedt behoorlijk uitgekleed, zonder dat dit verder is medegedeeld. Op dit moment geeft de API alleen een link wanneer de FTXT volledig aanwezig is in Google Books (bijv: hier of hier). Dit is zo door onszelf ingesteld “omdat er klachten van gebruikers waren”. Boeken waar GB alleen een partial view biedt laat staan alleen aanvullende informatie omtrent het boek worden niet meer getoond. Kijkeens naar ons catalogus record en de rijke informatie die GB geeft.

Het lijk mij dat we met het verminderen van de Google Books API respons wij een grotere groep gebruikers benadelen dan de enkele klachten die we tot nu toe hebben ontvangen. Hoog tijd om toch weer alle bruikbare informatie van de GB API te tonen, en er zelfs meer bekendheid aan te geven.

Ander stukje “vooronderzoek” digitaliseren

Ik heb veel reacties gehad op mijn post over reeksen uit het nederlands landbouwkundig onderzoek, waarvoor dank. In het kader van mijn snuffelen aan het onderwerp digitaliseren (ik zal er iets meer over zeggen tijdens het informatiespecialistenoverleg morgen) heb ik nog iets anders gedaan dat ik nog niet met iedereen gedeeld heb: op W:\FB\BIB\SCM\digitaliseren staat een bestand njas.xls. Ik heb van de artikelen uit NJAS die gedenkt zijn in Web of Science de cited references in een Excelbestand gezet (Sheet 1) en daar de meest frequent geciteerde bronnen uit gehaald (Sheet 2) . Ik wilde er op deze manier achter komen welke Nederlandse bronnen Nederlandse landbouwwetenschappers belangrijk vinden. Ik vond vooral de Wageningse dissertaties, Simulation monographs en in minere mate Mededelingen Landbouwuniversiteit in verschillende verschijningsvormen (WAUP e.d.)

Ik wil ook wijzen op de activiteiten van Amerikaanse bibliotheken op het gebied van digitaliseren. De NAL is bezig met de NAL Digital Repository http://naldr.nal.usda.gov/ en gebruiken daarvoor het ZyLAB’s ZyIMAGE systeem ( http://www.zylab.com/ ) Ik zou met name willen nagaan hoe dit wordt gedaan in samenhang met hun catalogus (Agricola)
Mann Library (Cornell) heeft ook programmas op het gebied van digitalisering, zie http://www.mannlib.cornell.edu/about-us/our-collections/digital-collections en neemt ook deel in Google books.

Series uit het landbouwkundig onderzoek

Achtergrond

Zoals gemeld ben ik aan het kijken of we plannen kunnen ontwikkelen voor het digitaliseren van delen van ons bezit. We gaan er daarbij vanuit dat we met name een “plicht” hebben voor Nederlandse bijdragen aan de kennis van de landbouw. Ik heb de afgelopen dagen een klein onderzoekje gedaan welke series er in de loop van de jaren vanuit de instituten zijn uitgegeven. Complicatie daarbij zijn de voortdurende samenvoegingen van instellingen. Ik heb in onderstaande tabel de loop van de ontwikkelingen proberen samen te vatten tot aan de vorming van Wageningen UR (vorming Science groups en PPO) en voor al deze instellingen gezocht naar mededelingen-reeksen en dergelijke. Je kunt in de tabel doorklikken naar de lijst van records (gebookmarked in del.icio.us) en van daaruit naar de catalogus records. Ik wil jullie in eerste instantie vragen om te kijken in hoeverre deze lijst volledig is, zowel wat betreft instellingen als wat betreft reeksen. Graag toevoegingen e.d. als commentaar bij deze post. Als volgende stappen zullen we criteria moeten bedenken om te besluiten of het zin heeft een reeks te digitaliseren.

Een paar opmerkingen ter “verantwoording”

 • Voor veel instituten is zowel de vorm met en zonder de toevoeging -DLO (bijvoorbeeld PUDOC-DLO, RIKILT-DLO) gebruikt. Ik gebruik hier de vorm zonder toevoeging.
 • Sommige dingen, zoals de Ambrosiushoeve (eigenlijk geen proefstation maar een proefbedrijf) heb ik opgenomen om duidelijk te maken dat ik er aan gedacht heb
 • Ik heb soms (bijvoorbeeld in de platenveredeling) niet altijd kunnen achterhalen welke instituten in welke zijn opgegaan. Voor dit doel is dat ook niet essentieel
 • Sommige afkortingen zijn in de loop van de tijd twee keer gebruikt, te weten CPO en PV (en daarom heb ik er zelf maar een cijfertje achter gezet.
 • Voor zover ik kan nagaan hebben de huidige Science Groups en Praktijkonderzoek geen “print-only” reeksen uitgegeven. Klopt dat?

DLO etc. instituten

PRI IPO LIO
IOB
AB CABO IBS
CPO_1
CILO
IB
CPRO IVT
SVP
CRZ
RPVZ
RIVRO IVRO
NIKO
CPO_2
IMAG ILR
IBB
ITT
ATO Sprenger _insituut IBVT
IVFG
IBVL VI
SAB
PUDOC
ITAL
LEI
ID CDI
IVO
RIKILT
ID CDI
IVO
IVVO
ALTERRA ILRI
ISRIC
IBN RIN RIVON
ITBON
Dorschkamp
Staring_centrum STIBOKA
ICW
IMARES RIVO
NIOZ
TFDL

Proefstations

PBG LBO
PTOG
PBN
PAGV PAV
Ambrosiushoeve
PB
PF
PV2 PV1
PR
COVP IPS

Betekenis afkortingen

AB Instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek
ALTERRA Eigen naam
AMBROSIUSHOEVE Eigen naam
ATO Insituut voor Agrotechnologisch Onderzoek
CABO Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek
CDI Centraal Diergeneeskundig Instituut
COVP
CPO_1 Centrum voor Plantenfysiologisch Onderzoek
CPO_2 Centrum voor Plantenveredelingsonderzoek
CPRO Centrum voor Plantenveredelings- en Reproduktieonderzoek
CRZ Centrum voor Rasssenonderzoek en Zaadtechnologie
DLO Dienst Landbouwkundig Onderzoek
DORSCHKAMP Stichting Bosbouwproefstation “De Dorschkamp”
IB Instituut voor Bodemvruchtbaarheid
IBB Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen
IBN Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek
IBS Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen
IBVT Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwproducten
IBVL Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwproducten
ICW Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding
ID Intituut voor Dierhouderij en Diergezondheid
ILR Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie
ILRI Insitute for Land Reclamation and Improvement
IMAG Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen
IMARES Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies
IOB Instituut voor Onderzoek van Bestrijdingsmiddeklen
IPO

Instituut voor Plantenziektenkundig onderzoek

IPS Instituut voor Pluimveeteelt “het Spelderholt”
ISRIC International Soil Reference and Information Centre
ITAL Instituut voor Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw
ITBON Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur
ITT Instituut voor Tuinbouwtechniek
IVO Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek Schoonoord
IVFG Instituut voor Onderzoek op het Gebied van Verwerking van Fruit en Groenten
IVRO Instituut voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen
IVT Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen
IVVO Instituut voor Veevoedingsonderzoek
LBO Laboratorium voor Bloembollenonderzoek
LEI Landbouw-Economisch Instituut
LIO Laboratorium voor Insecticidenonderzoek
NIKO Nederlands Instituut voor Koolhydraat Onderzoek
NIOZ Nederland Instituut voor Onderzoek van de Zee
PAGV Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond
PAV Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt
PB Proefstation voor de Boomkwekerij
PBG Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
PBN Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland
PC Proefstation voor de Champignoncultuur
PF Proefstation voor de Fruitteelt
PPO
PRI Plant Research International
PTOG Proefstation voor de Tuinbouw onder Glas
PUDOC Centrum voor Landbouwpublicaties en Landbouwdocumentatie
PV1 Proefstation voor de Varkenshouderij
PV2 Praktijkonderzoek Veehouderij
RIKILT Rijks-Kwaliteitsonderzoeksinstituut voor land- en tuinbouwprodukten
RIN Rijksinstituut voor Natuurbeheer
RIVO Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek
RIVON Rijksinstituut voor veldbiologisch Onderzoek ten beoeve van het Natuurbehoud
RIVRO Rijksinstituut voor Rassenonderozek van Cultuurgewassen
RPVZ Rijksproefstation voor Zaadcontrole
SAB Stichting voor aardappelbewaring
Sprenger_Instituut Eigen naam
Staring_Centrum Eigen naam
STIBOKA Stichting voor Bodemkartering
SVP Stichting voor Plantenveredeling
TFDL Technische en Fysische Dienst voor de Landbouw
VI Nederlands Vlasinstituut